Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Wij tekenden bezwaar aan tegen wegschenken cruciale havengrond aan De Lijn

Wij tekenden bezwaar aan tegen wegschenken cruciale havengrond aan De Lijn  

Hoewel het openbaar onderzoek Ruimte Planning Afbakening Zeehaven Oostende nog tot 6 juli 2012 loopt nam de Oostendse Gemeenteraad de onderstaande beslissing. In een nieuw hoofdstuk van de cursus 'Hoe zet ik mijn eeuwenoude haven definitief buitenspel', is men dus van plan de vermelde Oostendse havengrond te onttrekken aan het openbaar domein. Op  de vermelde percelen van onze haven wil men een nieuwe stelplaats voor De Lijn bouwen, voor het onderhouden van bussen en trams. Dit is echter de enige havengrond waar overslag mogelijk is van Oostende zeehaven naar de binnenvaart.

 

De binnenvaart, éen van de belangrijkste alternatieven voor de dreigende verkeersinfarcten en één van de cruciale troeven van de Vlaamse/Belgische economie, zou door deze kortzichtig plannen onmogelijk worden.  Bijgevolg ook weg met trafiek, zakencijfers, tonnages en werkgelegenheid voor Oostende!

Een toekomst voor Oostende als overslaghaven voor de binnenvaart, nope, we schenken onze belangrijkste en meest cruciale havengrond weg.. aan De Lijn! Leuk weetje: De trafiek via de binnenvaart was het énige trafiek-cijfer dat er in 2011 op vooruit ging. Dit leidde dan ook tot het enige persbericht over de resultaten van 2011 in de Oostendse haven.

Wij gaan ons uiteraard met hand en tand verzetten tegen deze seniele beslissing. De zoveelste op rij zoals bekend.
Wij hopen dat u samen met uw bedrijf, leden en familie hetzelfde deed, want de complete waanzin van de huidige beleidsmakers lijkt nakend.

Hier onze ingediende bezwaren:

 

 

vzw Oostendse Oosteroever Oostende, 21 mei 2012.

 

Hendrik Baelskaai 40

 

B-8400 Oostende

 

Ondernemingsnummer 0899.459.224

 

 

 

AANGETEKEND (met ontvangstmelding)

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

 

Vindictivelaan 1,  8400 Oostende

 

 

 

Betreft: Bekendmaking van de Oostendse Gemeenteraad op 27 april 2012 betreffende o.a. het onttrekken van een aantal gronden aan het openbaar domein en de ruiling ervan met het oog op de inlijving van de Godetiastraat in het project van de bus- en tramstelplaats van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
Bezwaarschrift vanwege de vzw Oostendse Oosteroever.

 

 

 

Geacht College,

 

 

 

Wil hierbij – o.a. ná inzage van onzentwege van de plannen bij uw diensten volgende bemerkingen vanwege onze vzw acteren a.u.b.:

 

 

 

  1. De door u toegestane periode tot inzage van maandag 07 mei 2012 tot en met dinsdag 22 mei 2012 is wettelijk te kort, en in deze context dus niet rechtsgeldig.

  2. Het project van de bus- en tramstelplaats van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn past hoegenaamd niet op deze – voor de haven – zó belangrijke locatie, temeer dit project helemaal niet watergebonden is. Inderdaad: dit gebied en de kaaien die het omringen zijn ideaal gelegen om, zonder noemenswaardige mobiliteitsproblemen (want zuidelijk van de Voorhavenbruggen), te voorzien in overslag zeevaart – binnenvaart, en – mits ongelijkvloerse kruisingen – wegaansluitingen naar het Plassendalegebied en de autosnelweg enerzijds, en directe spooraansluitingen (rangeersporen en ex-Wagons Lits terrein) naar het hinterland anderzijds.

  3. Als er zo kwistig kan omgesprongen worden met het wegschenken van de meest strategische hectaren gronden van de Oostendse haven, waarom wil men dan in het GRUP Zeehaven Oostende persé nog eens hectaren van het Visserijdok gaan dempen?!?

 

 

 

Overtuigd dat u onderhavig bezwaarschrift zal willen behandelen, tekenen wij inmiddels,

 

 

 

Met voorname hoogachting,

 

Namens de vzw Oostendse Oosteroever,

 

 

 

 

 

Johan Smalle   Dirk Gunst

 

 voorzitter          secretaris

 

 

 ---------------------------

Bekendmaking

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende brengt ter kennis dat de Gemeenteraad op 27 april 2012 heeft beslist om:

de volgende stroken grond te onttrekken aan het openbaar domein :

een strook grond vallend in de bedding van de Godetiastraat, met een oppervlakte

volgens meting van 10.308 m2, bij het Kadaster gekend in de 2e afdeling,sectie D als

deel van nummer 70 K6

de bedding van de Noordhinderstraat gelegen tussen de hangars aan de Henri

Deweertkaai en de loodsen 3 en 4, bij het Kadaster gekend in de 2e afdeling sectie D

niet meer gekadastreerd

af te zien van de openbare bestemming van de Noordhinderstraat

principieel in te stemmen met de ruiling van de voormelde gronden met het oog op de

inlijving van :
• de Godetiastraat in het project van de bus- en tramstelplaats van de Vlaamse

Vervoermaatschappij De Lijn

• de Noordhinderstraat in de havengronden die beheerd worden door het autonoom

gemeentebedrijf Haven Oostende.

De plannen met de aanduiding van de voormelde goederen liggen voor iedereen ter inzage in het stadshuis op de vierde verdieping, kantoor nummer 418a - Stedelijk bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid van maandag 07 mei 2012 tot en met dinsdag 22 mei 2012 tijdens de openingsuren van het stadhuis.

Gedurende deze periode kan men bezwaren en opmerkingen formuleren, hetzij schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij mondeling in het voormeld kantoor aan de door de Burgemeester aangewezen ambtenaar.
Hoogachtend,

namens het College,

de Stadssecretaris     de Burgemeester

Kristof Beuren     Jean Vandecasteele

Read more http://oostendseoosteroever.be/232-wij-tekenden-bezwaar-aan-tegen-wegschenken-cruciale-havengrond-aan-de-lijn.html