Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Een start naar een duidelijk erfgoedbeleid
Op 24 oktober werden de resulaten
van de erfgoedcommissie A.be (zie kader) voorgesteld op een studie-dag in het Thermae Palace.

De studiedag “Behoud door ontwikkeling” werd druk bijge-woond door een 250 tal geïnteres-seerden

Op dit erfgoedsymposium erkenden alle stedenbouwkundigen en planologen dat een gedegen erfgoedbeleid van groot belang is voor de historische diepte en de diversiteit van een stad, en uiteindelijk leidt naar duurzaamheid. Aan 1056 waardevolle panden, gelegen in de centrale stadsdelen, werd een locuswaarde toegekend. Deze waarde houdt rekening met een aantal indicatoren, zoals de stadsstructuur, de nabuurschap en het gebouw zelf. De locuswaarde is bepalend voor de beleidshouding. Is de waarde hoog dan overweegt men behoud.

Dement Oostende is steeds vragend partij geweest voor een duidelijk en rechtlijnig erfgoedbeleid, en is zeker positief over het onderzoek. Het voorgesteld actieplan is echter nog maar een eerste stap naar een echt beleidsplan. De vraag die we nu allemaal stellen is: “En nu ???”

Wij hopen dat de resultaten van de commissie echt het begin kunnen vormen van een gezond en duidelijk erfgoedbeleid, maar in afwachting van concrete daden blijven we objectief en volgen we dit met argusogen.

Onze schepen voor Monumentenzorg Bart Bronders is ervan overtuigd dat Oostende een voorbeeld is inzake erfgoedbeleid. De praktijk bewijst nog steeds het tegendeel. Het weekend voorafgaand aan de infodag luidde Dement Oostende de alarmklok over Oostende, tijdens een ludieke actie! Met de VIOE-inventarislijst (zie kader) in de hand heeft Dement Oostende de toestand van de niet beschermde panden verder in kaart gebracht. Vandaag gebruikt de commissie A.be deze lijst voor hun actieplan, maar veel panden uit de lijst zijn ondertussen al gesloopt.

Niet beschermde panden uit de VIOE lijst: Gesloopt (%) / Bedreigd (%)

Torhoutsesteenweg 25 / 20,8
Van Iseghemlaan 72,2 / 13,9
Rogierlaan 20 / 10
Prinses Stefanieplein 69,2 / 0
Alfons Pieterslaan 18,2 / 4,5
Kerkstraat 15,4 / 0
Hendrik Serruyslaan 27,3 / 18,2
Koninginnelaan 28,6 / 28,6

De commissie Actieplan Bouwkun-dig Erfgoed “A.be” werd eind 2006 opgericht om de criteria van het nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor te bereiden. Signaal tot het oprichten van deze onafhankelijke commissie, onder supervisie van Vlaams Bouwmeester Smets (en aldus ook Commissie Smets genoemd), was de publicatie van VIOE-inventaris in 2005. De sensibiliseringsacties van Dement Oostende en de bezorgdheid van de burgers hebben hierbij ook hun steentje bijgedragen.

Het Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed of VIOE is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid, met als missie het onderzoek, het kennisbeheer, de verspreiding en de ontsluiting van het onroerend erfgoed. Het VIOE beheert eveneens de inventarisatie van het 'bouwkundig erfgoed', dat werd opgestart eind jaren 1960 door de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg en later werd verder gezet door de Afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. Het Oostends erfgoed werd recent in kaart gebracht, en gepubliceerd in 2005. De ca. 2000 panden in deze inventaris worden als leidraad gebruikt door de commissie A.be.
Deze lijst heeft geen enkele juridische waarde. Niettemin worden de kopers van panden uit de inventarislijst hiervan verplicht op de hoogte gesteld door de notaris.
Uit de steekproeven (we hebben niet alle 2000 panden uit de lijst afgelopen) blijkt dat sinds de publicatie van de inventaris enorm veel waardevol erfgoed gesloopt werd. In de Van Iseghemlaan werd bijvoorbeeld 72,2% van het geïnven-tariseerd erfgoed dat niet beschermd was, zeer recent afgebroken. De cijfers tonen aan dat de sloopwoede het grootst was in de tweede en derde linie achter de kustlijn. Er werd geen rekening gehouden met de individuele erfgoedwaarde, noch met de meerwaarde in het straatbeeld. Verdr werd er ook geen onderscheid gemaakt tussen eclectische Belle Epoque, neoclassicistische of Art Deco panden.

Tijdens de studiedag werd ook duidelijk gemaakt dat men telkens de confrontatie van algemeen belang tegenover particulier belang zal moeten afwegen. De tijden van speculatie zijn voorbij. Een pand heeft zijn eigen intrinsieke waarde, een speculatie op een vermenigvuldiging van deze waarde is een enorme last op het stadweefsel, en is een beetje zoals spelen op de beurs. Men mag deze vermenigvuldigen zeker niet beschouwen al een verworven recht. Panden kunnen steeds doorverkocht worden zonder de noodzaak tot sloop, en dit draagt bij tot een verjonging van de stad. Gezinnen kunnen weer huizen kopen aan een meer normale marktprijs.
Dement Oostende is steeds vragende partij geweest voor een duidelijk erfgoedbeleid. Iedereen is hierbij gebaat: de eigenaars, de vastgoedmakelaars maar vooral de Oostendse burgers voor wie wonen in de stad terug betaalbaar zal worden.

Info studiedag : http://www.oostendewerft.be/
Excel bestand van onze steekproeven zijn verkrijgbaar

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2008/11/een-start-naar-een-duidelijk.html

Login Form