Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Aanleg Filip van Maestrichtplein

Het plan voorziet dubbele richting in de ‘courbe’ van het plein. Het afsluiten van het stuk A’damstraat achter de kerk moet klaarblijkelijk gecompenseerd worden door de dubbele rijrichting in de ‘courbe’.
De buurtbewoners pleiten ervoor dat de enkele rijrichting, zoals zij thans bestaat, behouden blijft. De ‘courbe’ zelf evenals de aansluiting met de E. Cavellstraat zijn te smal om vier verschillende verkeersstromen (vanuit E. Cavellstraat zou je de courbe (1) links en (2) rechts kunnen opdraaien; (2) komende vanuit de A’penstraat, kan je de courbe rond rijden of de E. Cavellstraat inrijden; (3) komende vanuit de A’damstraat (kant stadhuis) kan je rond de courbe rijden richting A’penstraat of de E. Cavellstraat inslaan). Dit leidt tot drukke en gevaarlijke verkeerssituaties langsheen het plein dat juist tot rustpunt voor de wijk en speelplein voor kinderen moeten dienen (er is geen afscheiding tussen het plein zelf en de straat gepland, cfr. infra).
De buurtbewoners begrijpen dat het verkeer dat de stad in en uit wil, dit langs de E. Cavellstraat en Gent-, respectievelijk Antwerpenstraat moeten kunnen blijven doen; zoniet dreigt enerzijds de as Caïrostraat-Koninginnelaan-Petit Paris en anderzijds de as Spoorweglaan overbelast te worden. De wijk heeft echter ook te lijden onder sluipverkeer parallel met de A. Pieterslaan. De afsluiting van het stuk A’damstraat achter de kerk en het behouden van de enkele rijrichting rond de ‘courbe’ moet dit sluipverkeer ontmoedigen.
De buurtbewoners pleiten tenslotte voor technische ingrepen die het verkeer vertragen, zoals versmalling van de kruispunten, verhoogde boorden, bochten, paaltjes op de straathoeken.

Autovrije ruimte achter de kerk
De buurtbewoners vragen dat de heraanleg zo zou gebeuren dat autoverkeer op deze autovrije ruimte (met uitzondering van ceremoniewagens voor de uitgang van de kleine kapel en dienstwagens van de elektriciteitsmaatschappij) onmogelijk wordt gemaakt. Het voorbeeld werd gegeven van het plein vóór de kerk waar auto’s gewoon rechtdoor reden over het plein en fietspad tot in de A. Pieterslaan totdat er bloembakken werden geplaatst om dit tegen te gaan. Indien er geen soortgelijke ingrepen worden gedaan (verhoogde boordsteen, paaltjes, bloembakken, ...) kunnen auto’s, moto’s en bromfietsen ongehinderd over deze autovrije ruimte rijden, waardoor er een onveilige situatie ontstaat en het vernieuwde plein niet tot rustpunt en speelplein voor kinderen zan dienen.

Elektriciteit
De buurtbewoners vragen dat er mogelijkheid zou voorzien worden voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk met het oog op het inrichten van festiviteiten (buurtfeest) of het aansluiten van sfeerverlichting (bijv. in de kerstperiode).

Groenzone
De buurtbewoners verwelkomen het behoud van de 3 platanen en de uitbreiding van de groenzone door de aanleg van taluds die het niveauverschil moeten opvangen. Het is wel niet duidelijk hoe de talud in de ‘courbe’ zal overgaan in de straat. Er werden vragen gesteld of deze groenzone omwille van de veiligheid (spelende kinderen, loslopende honden, voetgangers) niet enigszins diende afgezoomd te worden d.m.v. bijvoorbeeld een lage haag of hekken, een duidelijke hellingsgraad van de talud, ...

Behoud van de authenticiteit
De buurtbewoners vragen dat men bij de materiaalkeuze rekening houdt met het historisch karakter van het plein (mogelijkheid tot behoud van de straatlantaarns? Gebogen boordsteen zoals deze die thans de groenzone omzoomt?).

Uitvoering


De buurtbewoners vragen dat er nu echt werk gemaakt wordt van een spoedige heraanleg van het plein, temeer daar dit al talloze keren in het vooruitzicht werd gesteld (cfr. besprekingen in het kader van het wijkstructuurplan van november 2001). Een buurtplein, uitgerust met wat zitbanken en speeltuig, moet de nodige rust brengen in de wijk die al lang lijdt onder de verkrotting van panden (o.a. die van de Oostendse Haard en Gelukkige Haard) en de daarmee gepaard gaande problemen (sluikstorten, hondenpoep, grafitti, krakers, veiligheid, verloedering). De buurtbewoners hopen dat de heraanleg de aanzet zal geven voor een heropwaardering van de buurt.

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2008/11/aanleg-filip-van-maestrichtplein.html

Login Form