Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Ook Dement Oostende tekent bezwaar aan tegen bouwplannen Oosteroever

In de recentste editie van "De Alarmklok" laakt ook de vzw Dement Oostende de Oosteroever-plannen van het stadsbestuur. Dement Oostende reageert actief tegen de niets ontziende afbraakwoede en het gebrek aan een gezond erfgoedbeleid in de Koningin der Badsteden. Het is de vzw een doorn in het oog dat de onlangs aangevraagde stedenbouwkundige vergunning voor de Oosteroever, een sloopaanvraag bevat van een historisch waardevol gebouw. De politiek ongebonden ridders van het Oostendse erfgoed roepen dan ook op om bezwaar in te dienen.

Je kan de de rubriek Oosteroever uit "De Alarmklok nr. 59" hieronder lezen. En de volledige editie kan je downloaden op de website van Dement Oostende : www.iloveo.be

 


OOSTEROEVER WERKT!

Nadat bouwpromotor Versluys in juni 2011, hierin publiekelijk gesteund door onze Schepen Bart Bronders, verantwoordelijk voor AG stadsvernieuwing, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw- kundige vergunningen, Middenstand, Economie, PPS, Bouw- inspectie en ook Monumentenzorg, in de media zijn project voor luxueuze nieuwbouwappartementen bestemd voor uiterst vermogende tweedeverblijvers op de Oosteroever ontvouwd had, kon een reactie uiteraard niet uitblijven.

De vzw Oostendse Oosteroever, die een kritische denktank wil zijn voor alles wat reilt en zeilt in de haven, wilde de sfeerschepperij als zou de Oosteroever een verloederde en achtergelaten buurt zijn die een opwaardering met meer dan 1.200 nieuwbouwappartementen wel goed kan gebruiken, weerleggen met de persactie “Oosteroever werkt”. Deze vzw bracht alle bedrijven die op de Oosteroever werkzaam zijn, letterlijk in kaart en kwam aan méér dan 1.000 arbeidsplaatsen, iets waar in Oostende – in tegenstelling tot luxueuze nieuwbouwappartementen – een groot
tekort aan is. De vzw Oostendse Oosteroever werd in haar actie gesteund door de politieke partijen Groen! (parlementslid Wouter Devriendt), N-VA (voorzitter Björn Anseeuw) en LDD (voorzitter Johan Seynhave). Dement Oostende schaarde zich eveneens achter de actie van de vzw Oostendse Oosteroever .

Ook op de Oosteroever wordt nu immers onder druk van de immobiliënlobby een stedenbouwkundig beleid ontwikkeld zonder enige inspraak van de buurtbewoners dat eenzijdig gericht is op de bouw van appartementen. Het unieke erfgoed op deze site dat getuigt van jarenlange maritieme en industriële bedrijvigheid, dreigt hierdoor verdrukt te worden. Alweer wordt een stuk authentiek Oostende dat opgeofferd wordt voor de vastgoedpromotoren. De reportage over deze gezamenlijke actie was te zien op het Focus-journaal van 24 juni jl. en te herbekijken op onze site (www.iloveo.be/video).

De reactie van onze Schepen Bronders (“Protest komt rijkelijk laat”), thans publiekelijk gesteund door de peetvader van de Oostendse politiek, Johan Vandelenotte, bewijst alweer dat onze vereniging haar naam niet gestolen heeft. Beide politici vinden dat het protest rijkelijk laat komt omdat de Vlaamse regering al een tijd geleden beslist heeft om dit gebied in woonzone om te zetten. Nochtans volgt Dement Oostende dit dossier al sinds 2008 op de voet en diende zij destijds bezwaar in tegen de plannen om dit havengebied in woonzone te veranderen (zie De Alarmklok nr. 37 van december 2008). Ofwel lezen deze politici onze Alarmklok niet (hetgeen wij ten zeerste betwijfelen), ofwel beginnen zij inderdaad te dementeren als zij onze laatste actie als ‘rijkelijk laat’ bestempelen.

OOSTEROEVER PROJECT – WAAROVER GAAT HET NU PRECIES ?


In het kader van het Oostendse stadsvernieuwingsbeleid, waarvan de volledige reconversie van de maritieme site Oosteroever deel uitmaakt, werden drie jaar geleden twee PPS (Publieke Private Samenwerking) wedstrijden uitgeschreven door het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende), met als doel een geschikte private partner te selecteren voor deze opdracht. Na een twijfelachtige analyse van de ingediende dossiers door een kleine jury met ondermeer de Vlaamse Bouwmeester, werden beide PPS projecten (Vuurtorendok en Hendrik Baelskaai) afzonderlijk van elkaar beoordeeld door de raad van bestuur van het AGSO en werden beide uiteindelijk gegund aan de THV Versluys Bouwgroep – CFE.

Het bouwproject aan de Oosteroever is het grootste ontwikkelingsproject in jaren aan de Belgische kust. Met een bovengrondse bebouwde oppervlakte van 120.000 vierkante meter, wat resulteert in 1.200 woonappartementen met nagenoeg allemaal zicht op zee, zal dit woonproject het oostelijke deel van Oostende volledig wijzigen. Door de uitzonderlijke maritieme ligging zullen alle aanwezige activiteiten plaats moeten maken voor appartementenbouw. Het wordt een hypermoderne city aan de Oosteroever waarbij de ziel van het havengebied zonder veel respect wordt weggeveegd.

Als eerste deelproject wordt gestart met de ontwikkeling van een spraakmakende woontoren op de hoek met de Hendrik Baelskaai met de Fortstraat. Voor deze toren, Baelskaai 12, werd vertrokken vanuit de visie dat alle appartementen over een kwalitatieve buitenruimte moeten beschikken van minimum 20 m2 en voluit moeten kunnen profiteren van de fenomenale uitzichten die mogelijk zijn op deze plek. De rest van het project werd tot op heden slechts ingevuld met witte bouwvolumes, zonder al te veel details over uitzicht en afwerking (zie foto’s van de bouwgroep).

Deze fase van het Oosteroeverproject omvat de volledige sloop van het eerste huizenblok aan de Hendrik Baelskaai. De aanvraag omvat ook de sloop van het bedrijfsgebouw van de Vlaamse Visserij-coöperatie (VIOE nr. 56845), een historisch waardevol gebouw van kort na WO II met kenmerken van de bouwstijl “nieuwe zakelijkheid” die de Oosteroever zo typeert. Om deze reden dient er bezwaar ingediend te worden tegen de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door Oosteroever NV voor de bouw van 49 appartementen, commercieel gelijkvloers en ondergrondse garage op de hoek H. Baelskaai – Fortstraat.
In een eerdere sloopvergunning voor deze zone werd de sloop van dit gebouw nog niet vergund omdat de architecturale kwaliteit van de nieuwbouw nog niet gekend was en het behoud en de renovatie van dit pand nog diende onderzocht te worden.

Het nieuwbouwproject houdt een volledige stijlbreuk in met de overheersende horizontale ruimtelijke ordening op de Oosteroever. Het omvat een woontoren met 14 bouwlagen en een totale hoogte van meer dan 50 m. De woontoren is bijna even hoog als de vuurtoren die vanuit meerdere hoeken nog slechts amper zichtbaar zal zijn. Vanop de westeroever gezien zal de woontoren een zelfde storend effect creëren als de Europatoren in het stadscentrum, temeer daar het hoogste appartementsgebouw op de site van het Militair Hospitaal slechts 9 bouwlagen zal hebben en amper 28 m. hoog zal zijn. In het GRUP voor het regionaalstedelijk gebied Oostende wordt er nochtans op aangedrongen dat de directe omgeving van de vuurtoren, het vuurtorendok en de maritieme site met grote zorg voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van deze elementen dient ingericht en bebouwd te worden. De architecturale kwaliteit van de woontoren wordt niet toegelicht. In de memo ‘Motivering afbraak bestaand gebouw’ verwijst de aanvrager enkel naar de bouwplannen en drukt louter de ambitie uit om een hoogkwalitatieve architectuur met een icoonwaarde te ontwikkelen.

Het project mist echter iedere ambitie om zich op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze in te schrijven in de bestaande ruimtelijke ordening evenals de nog in te richten ruimte in dit industrieel grid. Een inrichtingsstudie ontbreekt, of werd minstens niet ter inzage gelegd voor het openbaar onderzoek, ofschoon er meer dan 25 appartementen ontwikkeld worden. De bouwheer onderneemt geen enkele poging om het bestaande pand in het nieuwbouwproject te integreren. Ieder mogelijk argument (stabiliteit, energieprestatienormen, grootte van de ramen, bouwvallige staat, etc.) wordt aangehaald om de afbraak te motiveren. De bevindingen van de bouwheer en diens veiligheidscoördinator zijn louter eenzijdig en worden zelfs tegen gesproken door de feiten: tot 11 september hield het kunstencentrum Vrijstaat O. er nog een expositie Freestate met werken van jonge kunstenaars die door duizenden bezoekers bezocht werd. Zo bouwvallig en onveilig kan het bestaande pand dus niet zijn.

Wat nog meer tegen de borst stuit is dat de dienst stedenbouwkundige vergunningen tijdens het openbaar onderzoek gewoon naar de bouwpromotor Versluys doorbelt wie het aanvraagdossier komt kijken en zelfs wie er bezwaar heeft ingediend, waarop de heer Bart Versluys, gedelegeerd bestuurder van Bouwbedrijf Versluys, dan persoonlijk de bezwaarindiener opbelt en afdreigt! Voor wie het nog niet wist, de bouwmaffia heerst wel degelijk in Oostende en heeft ons stadsbestuur volledig in haar macht, hetgeen ook verklaart waarom Schepen Bart Bronders, alsook gemeenteraadslid en voorzitter van het Havenbedrijf Johan Vandelanotte, ons protest tegen deze nieuwbouwtoren als ‘rijkelijk laat’ afdeden, terwijl het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag nog moest aanvangen! Een duidelijker bewijs van de vooringenomenheid van ons stadsbestuur en de minachting waarmee nog in te dienen bezwaren van omwonenden al bij voorbaat worden afgewimpeld kan men moeilijk vinden.

Om hoger vermelde redenen roept Dement Oostende haar sympathisanten op om bezwaar in te dienen tegen de sloop van het bedrijfsgebouw van de Vlaamse Visserij-coöperatie.

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/de-oosteroever-in-2011/162-ook-dement-oostende-tekent-bezwaar-aan-tegen-bouwplannen-oosteroever.html

Login Form