Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 Nieuw 'verfijnd globaal Masterplan Oostende Oosteroever' blijkt waardeloos

 Nieuw 'verfijnd globaal Masterplan Oostende Oosteroever' blijkt waardeloos. Het is een studie op bestelling, zonder enige objectieve criteria.

 

GLOBAAL MASTERPLAN OOSTENDE OOSTEROEVER

 

Opgemaakt door Palmbout Urban Landscapes

 

 

Deze “studie” van Palmbout is totaal waardeloos omwille van:

 

  • Ze werd gemaakt in opdracht van het AGSO (+ gemeente Oostende?) dat betrokken partij is in één van de Publiek Private Samenwerkingsconstructies, met doel hun eerder gemaakte immoprojecten in te passen in een Globaal Masterplan. De omgekeerde wereld: eerst dient een Masterplan gemaakt en dan pas kan een invulling gebeuren.

  • In de studie wordt geen rekening gehouden met de eigenlijke karakteristieken van de Oosteroever. Noch op economisch, sociaal, cultureel als op historisch vlak. Bij de opmaak werden de eigenlijke stakeholders: bedrijven, clusters, eigenaars, visserij, enz. nooit betrokken. Integendeel er wordt duidelijk alleen de kaart getrokken voor het immo aspect.

  • In de studie beweert men oog te hebben voor het maritieme karakter en het versterken ervan. Echter gebeurt dit zeer artificieel en niet consequent. Tot in het banale toe.

  • Op vlak van mobiliteit, één van de moeilijkste punten en struikelblok voor het realiseren van dergelijke projecten, wordt helemaal geen antwoord gegeven.

  • Wat Palmbout (als gerenommeerd bureau in Urban landscaping) hier schaamteloos aflevert is onder elke maat en kan zeker niet als objectieve studie worden erkend.

 

Het gezegde “ wiens brood men eet diens woord men spreekt” is jammer genoeg ook hier van toepassing.

 

Eén positieve noot: nergens is er sprake van het (deels) dempen van het Visserijdok. Dit dempen zou helemaal te gek zijn.

 

Bedenkingen in detail vanwege de vzw Oostendse Oosteroever:


 

1.1 De opgave van de studie

 

Het Globaal Masterplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de projectgroep. Deze bestond uit een brede afvaardiging van belanghebbenden in het gebied, waaronder de Stad Oostende, de afdelingen stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed van het Vlaams gewest, architecten en ontwikkelaars die projecten ontwikkelen op Oosteroever, de haven van Oostende en Buitengoed”

 

De echte belanghebbenden: bewoners, eigenaars, bestaande bedrijven, verenigingen enz. werden echter nooit betrokken in dit proces!

Als vzw Oostendse Oosteroever, die alle eigenlijke belanghebbenden vertegenwoordigt, hebben wij in het verleden Palmbout proberen te contacteren voor een gesprek. Bedoeling was te wijzen op de karakteristieken (sociaal, economisch, cultureel en toeristisch) van deze site. Hierop hebben wij nooit een antwoord gekregen.

Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de aanwezige cluster van bestaande bedrijven, visserij, erfgoed en mobiliteit.


 

2.3 De duinen en het erfgoed: koesteren

 

De activiteiten rond de Slipwaykaai, de scheepshellingen, de bestaande maritieme winkels aan de Hendrik Baelskaai geven het gebied een sterke, maritieme identiteit. De ontwikkeling van woningen op de Oosteroever zou deze meer industriële kwaliteit niet uit mogen wissen, maar juist het maritieme karakter van de havens en kades en de daaraan verbonden activiteit moeten koesteren als drager van de identiteit.”

 

Naast de ontwikkeling van de Slipwaykaai zouden ook de cafés en maritieme winkels langs de Hendrik Baelskaai zo mogelijk geïntegreerd moeten worden in Oosteroever”

 

Voorgestelde studie spreekt zichzelf tegen: enerzijds wordt gesteld dat de sterkte van het gebied de maritieme identiteit is, en dat bij deze ontwikkeling de industriële kwaliteit niet mag worden gewist maar moet worden versterkt; anderzijds wordt een pleidooi gegeven voor een tabula rasa? Erfgoed beperkt zich enkel tot de zone van de Slipwaykaai!?

 

 

2.4 Oosteroever en Vuurtorenwijk: vervlechten


 

De Hendrik Baelskaai vormt de as en het gezicht van de nieuwe gebiedsontwikkeling. Hij trekt vanuit het diepe achterland het zicht richting zee, met de vuurtoren als blikvanger aan het eind”

Onzin gezien de geplande hoogbouw, even hoog als de vuurtoren!


 

2.6 Verbinding met de stad: kansen openhouden

 

Een aftakking voor tenminste langzaam verkeer vanaf de Graaf de Smet de Naeyerbruggen over de Voorhaven naar het plangebied en de Vuurtorenwijk achten wij kansrijk.”

 

Dit is achterhaald, want uitgerekend op die plaats blijft de enige mogelijkheid om – zonder al te veel mobiliteitsproblemen – het zeevaartverkeer te laten overslaan naar de binnenscheepvaart, en - via ongelijkvloerse kruisingen - naar het spoorweg- en gewoon wegverkeer (cf. verbinding naar reusachtige opslagruimte rangeerplaatsen voor treinen inclusief de vroegere Wagons Lits, respectievelijk Plassendaleterreinen).

 

3.3 Netwerk en aansluitingen

 

Door het toevoegen van woningen op Oosteroever verandert ook de verkeersdruk. Het huidige gebruik door vracht- en recreatieverkeer wordt aangevuld met bewonersverkeer en een toename van het langzaam verkeer”

Een van de belangrijkste struikelblokken bij een verdere ontwikkeling van de Oosteroever is het aspect mobiliteit. In de studie wordt hierop geen oplossing gegeven. De enige toegang, voor verkeer, blijven de H. Baelskaai en Fortstraat met Moreauxlaan. Overigens zou een wijziging hieraan indruisen tegen het op 01/09/2009 in voege getreden GRUP Afbakening regionaal stedelijk gebied Oostende.


 

3.4 De relatie tussen haven en stad


 

Tot nu toe ligt het zwaartepunt van Oosteroever in de haven of de havengerelateerde bedrijvigheid”

 

In de huidige plannen en studie worden alle pijlen gericht op immobiliën en toerisme. Bestaande bedrijvigheid, visserij enz. wordt in de toekomst volledig afgeschreven.

 

 

4.5 Profielen


 

Het voorstel voor straatprofielen maakt elke activiteit van bestaande bedrijvigheid onmogelijk (visserijstapelplaats enz..). Alhoewel men beweert dat ze er moeten blijven?

 

5.1 Invulling van de bouwvelden

 

 

De reeds ontwikkelde plannen voor Oosteroever (N.V. Oosteroever/AGSO en THV Lange Nelle/AGHO, n.v.d.r.) voldoen op de meeste punten aan alle randvoorwaarden.”

De zoute kustwind bepaalt het klimaat in de straten en op de kades. Plannen zullen met dit klimaat rekening moeten houden.”

Een continue contour van het bouwblok zorgt voor een rustig binnenklimaat waar de wind geen vrij spel heeft.”

 

Op het Masterplan worden de bouwblokken van N.V. Oosteroever/AGSO en THV Lange Nelle/AGHO zonder meer ingepast. (m.a.w. het Masterplan werd eigenlijk ontwikkeld in functie van wat de immo bonzen en AGSO en AGHO willen bouwen).

Betreffende de sociale huisvesting zal er 10% worden uitgevoerd. Volgens het voorstel zal dit gebeuren op de meest onaangename plaatsen van de site (deels gericht op de koelinstallatie van Morubel en weggedrongen in een hoek op de Liefkesmoresstraat.

Bij aanzicht van het nieuwe gabariet van de Hendrik Baelskaai wordt heel duidelijk dat de gemaakte plannen helemaal geen rekening houden met het klimaat. Het spel van doorgangen en afwisselende hoogbouw en laagbouw zullen echter aanleiding geven tot onleefbare ruimtes.

 

Nieuw 'verfijnd globaal Masterplan Oostende Oosteroever' blijkt waardeloos  

originele foto: dewereldmorgen.be

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/226-nieuw-verfijnd-globaal-masterplan-oostende-oosteroever-blijkt-waardeloos.html

Login Form