Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor GIS-deskundige (A1a-A3a) bij de  dienst GIS en IT in statutair verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve.  De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

Deelnemingsvoorwaarden

  1. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  2. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
  3. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat)
  4. houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor een betrekking van niveau A;
  5. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
  6.  slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 3 en 4.

Selectieprogramma

De selectieproef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

In het schriftelijk gedeelte wordt de kandidaat geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de vaktechnische kennis van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten en vakkennis weet toe te passen in een concrete situatie.

Duur: 3 uur

Vereist minimum : 25/50

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling is naar de cases van het schriftelijk gedeelte mogelijk is.

Duur: 30 min

Vereist minimum : 25/50

Op het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef moet minstens 60/100 worden behaald.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

 

Solliciteren kan meteen online. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 15 oktober 2012 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd:

Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

  • maandag, dinsdag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur
  • donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur
  •  vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op donderdag 11 oktober 2012 om 19.00 uur in de Chambonzaal op de tweede verdieping van het stadhuis.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN kunt u verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende (tel. 059/80.55.00 – toestelnr. 2351)

Contactpersoon : Michel Vermeersch.

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7110

Login Form